Wybierz kategorię

O firmie

Przedmiotem działalności Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie jest realizacja zadań własnych gminy Łochów w zakresie:

 1. Zaopatrzenia ludności w wodę;
 2. Odprowadzania i oczyszczania ścieków;
 3. Utrzymania i obsługi gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
 4. Utrzymania zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych;
 5. Utrzymania i obsługi Targowiska miejskiego oraz terenów przeznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego w Łochowie;
 6. Utrzymania dróg gminnych.
 1. Utrzymania dróg gminnych.

Zakład realizuje prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego określone w odrębnych przepisach.

Zakres kompetencji komórek organizacyjnych Zakładu:

 1. Wydział Usług Komunalnych realizuje zadania w zakresie utrzymania Bazy Sprzętu i Transportu, zarządzania Targowiskiem miejskim wraz z terenem przeznaczonym do  prowadzenia handlu obwoźnego w Łochowie przy ul Sikorskiego oraz funkcjonowanie magazynu wielobranżowego.
 2. Wydział Zaopatrzenia Wodnego realizuje zadania w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi oraz utrzymania niezawodnego działania instalacji oraz urządzeń pomiarowych i wodociągowych. 
 3. Wydział Kanalizacji i  Gospodarki Odpadami realizuje zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 4. Sekcja Administracji odpowiada za obsługę logistyczną, informatyczną i kancelaryjną Zakładu oraz prowadzi sprawy personalne pracowników Zakładu.
 5. Pion Głównego Księgowego jest odpowiedzialny za opracowanie projektu planu i planu finansowego Zakładu oraz koordynację spraw związanych z jego realizacją. Sprawuje nadzór nad realizacją budżetu Zakładu oraz prowadzi sprawy z zakresu ewidencji i rozliczeń dostawy wody i odbioru ścieków.

KIEROWNICTWO ZAKŁADU

Dyrektor Zakładu

Krzysztof Marciniak

Główna Księgowa

Wioleta Przyborowska

Kierownik Wydziału Zaopatrzenia Wodnego

Wojciech Jabłoński

Kierownik Wydziału Kanalizacji i Gospodarki Odpadami

Jarosław Mech

Główny Specjalista do spraw administracji

Anna Parys

KONTAKT: 25 675 18 65

Wew. 1 – Odczyty wodomierzy, faktury i umowy

Wew. 2 – Księgowość

Wew. 3 – Wodociągi

Wew. 4 – Kanalizacji i usługi asenizacyjne

Wew. 5 – Zgłoszenia awarii

Wew. 6 – Umowy Targowisko