Polityka prywantości

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że  Administratorem Państwa danych osobowych
jest: 

Samorządowy
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

ul. Myśliwska 4, 07-130 Łochów, tel.: 25 675 13 46

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych
osobowych. Z IOD można kontaktować się pod  adresem mail: iod@fus-system.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dostawy wody i/lub odbioru ścieków.  Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań  wynikających z zawartej umowy o dostawę wody i/lub odbiór ścieków. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy.

Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W
szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym  instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia umowy powierzenia danych do  przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora. Dane osobowe przetwarzane przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie przechowywane  będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (do chwili rozwiązania umowy) oraz  zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie  organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

         dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących,

          żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Żądanie usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa  danych osobowych będzie skutkować
rozwiązaniem umowy.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres:

Samorządowy
Zakład Gospodarki Komunalnej w  Łochowie,
ul. Myśliwska 4, 07-130 Łochów.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie  Państwa danych osobowych przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa