Wybierz kategorię

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne:
Informacje ogólna:

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

1. Wystąpienie do SZGK z wnioskiem o wydanie warunków
przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub/ kanalizacyjnej (druk
wniosku)
2. Osoba wykonująca przyłącze wodociągowe i (lub) kanalizacyjne
(inwestor) przed rozpoczęciem robót budowlanych jest
zobowiązana do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót co
najmniej na 7 dni przed terminem.
3. SZGK dokonuje odbioru częściowego robót przed zasypaniem w
dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.
4. Gotowość do odbioru końcowego inwestor zgłasza pisemnie na
druku „Wniosku o odbiór techniczny przyłączenia do sieci.
5. Po odbiorze przyłącza inwestor zobowiązany jest do
przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej oraz do wystąpienia
z wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub)
odprowadzanie ścieków*