Wybierz kategorię

Stacja zlewna

Stacja Zlewna Oczyszczalni ścieków ul. Przemysłowa 43 w Łochowie.

Stacja zlewna przeznaczona jest do odbioru nieczystości płynnych dowożonych samochodami asenizacyjnymi przez przedsiębiorców mających zezwolenie Gminy Łochów na prowadzenie tego typu działalności na terenie gminy.

Przyjmowane są tylko ścieki bytowe z terenu gminy Łochów rozumiane jako ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków,

Terminy przyjęć: od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 21:00

Sposób rozliczania:

1) na podstawie zmierzonej ilości  metrów sześciennych przyjętych nieczystości wystawiana jest faktura miesięczna;

2) płatność przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze;

3) stawka za metr sześcienny – według obowiązującego cennika:  10,60 zł/m3 (ścieki spoza gminy Łochów –  15, 60 zł/m3)

4) opłata za dostarczenie ścieków przekraczających dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń lub ścieków pochodzących z miejsc zabronionych – 50 zł/m3 .

Druki do pobrania:

  • wniosek o pozwolenie na wywóz nieczystości płynnych
  • druk do zlewni